Privacystatement

1       Algemeen

QEP Holland b.v., gevestigd aan de Van der Landeweg 15, 7418 HG te Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe QEP Holland b.v.. met uw persoonsgegevens omgaat.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, bezoekers van ons bedrijf, bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van QEP Holland b.v.

2       Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

3       Verzameling en ontvangst van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens omdat u:

 • Gebruik maakt of wil gaan maken van de producten of diensten van QEP Holland b.v.
 • Uw gegevens invult of achterlaat in ons bedrijf of via andere gangbare kanalen, zoals in een e-mailbericht, op de website of per telefoon
 • De website van QEP Holland b.v. bezoekt
 • Solliciteert bij ons bedrijf
 • Een (zakelijke) relatie met QEP Holland b.v. heeft.

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft aan te leveren.

Als u een klantaccount aanvraagt, worden de gegevens van uw onderneming uit het databaseplatform van de Kamer van Koophandel (“KvK”) en/of andere dataplatformen gehaald.

4       Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de dienstverlening of overeenkomst
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en openingstijden
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen, gas in cilinders en diensten aan u te leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten
 • Het afhandelen van betalingen
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame, acties en aanbiedingen
 • Als we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn
 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam / -namen, roepnaam
 • Geslacht (voor de aanhef)
 • Adres-, postcode- en woonplaatsgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • (Bedrijfs)naam
 • Adresgegevens van uw bedrijf
 • Telefoonnummer(s) van uw bedrijf
 • E-mailadres(sen) van uw bedrijf
 • Vestigingsadres van uw bedrijf
 • Factuuradres van uw bedrijf
 • Afleveradres van uw bedrijf
 • KvK-nummer van uw bedrijf
 • Namen en contactgegevens van de contactpersonen van uw bedrijf
 • Uw functie/positie in het bedrijf
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type.

 

Als u bij QEP Holland b.v. solliciteert, worden onder andere de volgende door u verstrekte gegevens verwerkt:

 • Naam en adresgegevens
 • E-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens/leeftijd en geslacht
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning
 • Overige gegevens die u ons heeft verstrekt.

 

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, onze recruiters en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. QEP Holland b.v. gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

U verstrekt bovenstaande gegevens vrijwillig en u bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan één of meer van de hiervoor genoemde doeleinden geen uitvoering kunnen geven.

Tijdens het aanvragen van een klantaccount, kunt u zich ook aanmelden voor onder andere de nieuwsbrief. Als we uw toestemming hiervoor nodig hebben, zullen wij u daar om vragen.

Wij registreren alle aankopen die u bij ons bedrijf doet. Dit houdt in dat we bijhouden van welke diensten u gebruik maakt, welke producten u koopt, de aantallen, op welk moment (datum/tijd), de aankoopbedragen, de verkregen kortingen en de wijze van betalen (“aankoopgegevens”).

Wij gebruiken uw aankoopgegevens voor het maken van de aankoopfactuur en/of om je bestellingen te leveren.

5       Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@qepholland.com, dan verwijderen wij deze informatie.

6       Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van QEP Holland b.v.) tussen zit.

7       Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij QEP Holland b.v. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens of camerabeelden langer te bewaren.

8       Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van QEP Holland b.v. bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, hostingpartij en IT- beheerder).

9       Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt QEP Holland b.v. geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door QEP Holland b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Iedere keer dat wij u een nieuwsbrief sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@qepholland.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmetdeautoriteitpersoonsgegevens/tipons.

11    Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@qepholland.com.

12    Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.qepholland.com. Door gebruik te maken van onze producten en of diensten gaat u akkoord met de laatste versie van onze privacyverklaring. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 23 mei 2018.

Een digitale kopie van onze privacyverklaring is hier te downloaden, wijzigingen voorbehouden.